top of page

Publications

Precise strength prediction of endogenous promoters from Escherichia coli
and J-series promoters by artificial intelligence

Yu-Kuan Huang, Chi-Hua Yu, I-Son Ng

2023.11/paper/JTICE

Mao-Ken Hsu, Wei Chen, Bo-Yu Huang, Li-Hsuan Shen, Chia-Hsiang Hsu, Rong-Yeu Chang and Chi-Hua Yu

2023.5/paper/Frontiers in Materials

Jung-San Chen , Yu-Ting Chung , Cheng-Yi Wang , Wen-Yang Lo , Chien-Hao Liu , Chi-Hua Yu a, I-Ling Chang & Tzy-Rong Lin 

2023.1/paper/Applied Acoustics

Tien-Lin Wu, Jian Lei, Chia-Min Hsieh, Yi-Kuan Chen, Pei-Yun Huang,Po-Ting Lai, Tsu-Yu Chou,  Wei-Chen Lin, Wei Chen, Chi-Hua Yu, Liang-Yan Hsu,  Hao-Wu Lin and  Chien-Hong Cheng

2022.8/paper/Chemical Science

​Chih-Li Chang, Wei-Cheng Lin, Li-Yu Ting, Chin-Hsuan Shih, Shih-Yuan Chen, Tse-Fu Huang, Hiroyuki Tateno, Jayachandran Jayakumar, Wen-Yang Jao, Chen-Wei Tai, Che-Yi Chu, Chin-Wen Chen, Chi-Hua Yu, Yu-Jung Lu, Chi-Chang Hu, Ahmed M. Elewa, Takehisa Mochizuki , Ho-Hsiu Chou 

2022.9/paper/nature communications

Souvik Pal, You-Ze Su, ​Yu-Wen Chen​, Chi-Hua Yu, ​Chung-Wei Kung* and Sheng-Sheng Yu*

2022.05/paper/ACS Applied Materials & Interfaces

Chi-Hua Yu, Chang-Yan Wu, Markus J. Buehler

2022.04/paper/Computational Materials Science

Chi-Ha Yu, Wei Chen, Yu-Hsuan Chiang, Kai Guo, Zaira Martion Moldes, David L.Kaplan, and Markus J. Buehler*

2022.02/paper/ACS Biomaterials Science & Engineering

H-C. Wu, W-T. Chang, W-J. Yang , C-H. Yu, Y-L. Zheng, C-S. Chen, Z-W. Huang

2022.02/book

Zhenze Yang, Chi-Hua Yu, Markus J. Buehler

2021.04/paper/Science Advances

Andrew J Lew, Chi-Hua Yu, Yu-Chuan Hsu, Markus J Buehler

2021/paper/npj 2D Materials and Applications, 5 (1), 1-8.

C-Y. Hsu, C-H. Yu, M. J. Buehler

2021/paper/Advanced Engineering Materials

Chi-Hua Yu, Guan-Hua Huang, Wei-Tang Huang, Chang-Wei Huang, Yu-Chieh Lo, Zih-Jie Hung, Yu-Chin Liao, Jason Shian-Ching Jang, Hsuan-Teh Hu

2021/paper/Intermetallics, 137, 107275.

K. Guo, Z. Yang, C-H. Yu, M. J. Buehler

2021/paper/Materials Horizons

Sebastian Louis Franjou, Mario Milazzo, Chi-Hua Yu and Markus J Buehler

2020.11/paper/Nano Futures

Yu-Chan Hsu, Chi-Hua Yu, Markus J. Buehler

2020/paper/Matter

Sebastian L. Franjou, Mario Milazzo, Chi-Hua Yu, Markus J. Buehler

2019/paper/Expert Review of Proteomics

Weinan Xu, Santosh K. Paidi, Zhao Qin, Qi Huang, Chi-Hua Yu, Jayson V. Pagaduan, Markus J. Buehler, Ishan Barman, David H. Gracias

2018/paper/Nano Letters

C-H. Yu, C-S. Chen, C-W. Huang, C-H. Huseh

2017.12/book

C-S. Lee, Y-Y. Chen, C-H. Yu, Y-C. Hsu, C-S Chen

2017.02/paper/Computational Mechanics

Yu, C. H. Bird, M. W. Huang, C. W. Chen, C. S. Gao, Y. F. White, K. W. Hsueh, C. H.

2014.12/paper/Journal of the European Ceramic Society

C-S. Chen, ,H-J. Cian, C-H. Yu, C-W. Huang

2014.06/paper/Procedia Engineering

C-H Yu, C-W Huang, C-S Chen, Y Gao, C-H Hsueh*

2013.05/paper/Journal of the European Ceramic Society

C-H Yu, C-W Huang, C-S Chen, Y Gao, C-H Hsueh*

2012.05/paper/Engineering Fracture Mechanics

Mingrui Jiang, Chi-Hua Yu, Zhiping Xu, and Zhao Qin

2024.02/paper/Journal of Chemical Theory and Computation

Kamalendu Paul, Chang-Jun Zhang, Chi-Hua Yu, Zhao Qin

2024.01/paper/Mechanics of Materials

Generating three-dimensional bioinspired microstructures using transformer-based generative adversarial network

Yu-Hsuan Chiang , Bor-Yann Tseng, Jyun-Ping Wang, Yu-Wen Chen, Cheng-Che Tung, Chi-Hua Yu, Po-Yu Chen, Chuin-Shan Chen

2023.12/paper/Journal of Materials Research and Technology

Yu-Hsuan Chiang , Bor-Yann Tseng, Jyun-Ping Wang, Yu-Wen Chen, Cheng-Che Tung, Chi-Hua Yu, Po-Yu Chen, Chuin-Shan Chen

2023.12/paper/Quantum Physics

Precise strength prediction of endogenous promoters from Escherichia coli
and J-series promoters by artificial intelligence

Yu-Kuan Huang, Chi-Hua Yu, I-Son Ng

2023.11/paper/JTICE

Mao-Ken Hsu, Wei Chen, Bo-Yu Huang, Li-Hsuan Shen, Chia-Hsiang Hsu, Rong-Yeu Chang and Chi-Hua Yu

2023.5/paper/Frontiers in Materials

Jung-San Chen , Yu-Ting Chung , Cheng-Yi Wang , Wen-Yang Lo , Chien-Hao Liu , Chi-Hua Yu a, I-Ling Chang & Tzy-Rong Lin 

2023.1/paper/Applied Acoustics

Tien-Lin Wu, Jian Lei, Chia-Min Hsieh, Yi-Kuan Chen, Pei-Yun Huang,Po-Ting Lai, Tsu-Yu Chou,  Wei-Chen Lin, Wei Chen, Chi-Hua Yu, Liang-Yan Hsu,  Hao-Wu Lin and  Chien-Hong Cheng

2022.8/paper/Chemical Science

​Chih-Li Chang, Wei-Cheng Lin, Li-Yu Ting, Chin-Hsuan Shih, Shih-Yuan Chen, Tse-Fu Huang, Hiroyuki Tateno, Jayachandran Jayakumar, Wen-Yang Jao, Chen-Wei Tai, Che-Yi Chu, Chin-Wen Chen, Chi-Hua Yu, Yu-Jung Lu, Chi-Chang Hu, Ahmed M. Elewa, Takehisa Mochizuki , Ho-Hsiu Chou 

2022.9/paper/nature communications

Souvik Pal, You-Ze Su, ​Yu-Wen Chen​, Chi-Hua Yu, ​Chung-Wei Kung* and Sheng-Sheng Yu*

2022.05/paper/ACS Applied Materials & Interfaces

Chi-Hua Yu, Chang-Yan Wu, Markus J. Buehler

2022.04/paper/Computational Materials Science

Chi-Ha Yu, Wei Chen, Yu-Hsuan Chiang, Kai Guo, Zaira Martion Moldes, David L.Kaplan, and Markus J. Buehler*

2022.02/paper/ACS Biomaterials Science & Engineering

H-C. Wu, W-T. Chang, W-J. Yang , C-H. Yu, Y-L. Zheng, C-S. Chen, Z-W. Huang

2022.02/book

Zhenze Yang, Chi-Hua Yu, Markus J. Buehler

2021.04/paper/Science Advances

Andrew J Lew, Chi-Hua Yu, Yu-Chuan Hsu, Markus J Buehler

2021/paper/npj 2D Materials and Applications, 5 (1), 1-8.

C-Y. Hsu, C-H. Yu, M. J. Buehler

2021/paper/Advanced Engineering Materials

Chi-Hua Yu, Guan-Hua Huang, Wei-Tang Huang, Chang-Wei Huang, Yu-Chieh Lo, Zih-Jie Hung, Yu-Chin Liao, Jason Shian-Ching Jang, Hsuan-Teh Hu

2021/paper/Intermetallics, 137, 107275.

K. Guo, Z. Yang, C-H. Yu, M. J. Buehler

2021/paper/Materials Horizons

Sebastian Louis Franjou, Mario Milazzo, Chi-Hua Yu and Markus J Buehler

2020.11/paper/Nano Futures

Yu-Chan Hsu, Chi-Hua Yu, Markus J. Buehler

2020/paper/Matter

Sebastian L. Franjou, Mario Milazzo, Chi-Hua Yu, Markus J. Buehler

2019/paper/Expert Review of Proteomics

Weinan Xu, Santosh K. Paidi, Zhao Qin, Qi Huang, Chi-Hua Yu, Jayson V. Pagaduan, Markus J. Buehler, Ishan Barman, David H. Gracias

2018/paper/Nano Letters

C-H. Yu, C-S. Chen, C-W. Huang, C-H. Huseh

2017.12/book

C-S. Lee, Y-Y. Chen, C-H. Yu, Y-C. Hsu, C-S Chen

2017.02/paper/Computational Mechanics

Yu, C. H. Bird, M. W. Huang, C. W. Chen, C. S. Gao, Y. F. White, K. W. Hsueh, C. H.

2014.12/paper/Journal of the European Ceramic Society

C-S. Chen, ,H-J. Cian, C-H. Yu, C-W. Huang

2014.06/paper/Procedia Engineering

C-H Yu, C-W Huang, C-S Chen, Y Gao, C-H Hsueh*

2013.05/paper/Journal of the European Ceramic Society

C-H Yu, C-W Huang, C-S Chen, Y Gao, C-H Hsueh*

2012.05/paper/Engineering Fracture Mechanics

bottom of page